Background
11.11.2020

Kun­ta­po­li­tii­kan rooli ja vaikutus elämään

Kun­ta­po­li­tiik­ka on aidosti mer­ki­tyk­sel­lis­tä

Kun­ta­po­li­tiik­ka tarvitsee uusia nä­kö­kul­mia ja uutta ”verta”?

Monessa kunnassa ja kaupungissa on sama tilanne. Kuten myös Kaarinassa. Kuntapolitiikasta kiinnostuneita on liian vähän. Kuntapolitiikka on jämähtänyt paikalleen. Kuntapolitiikka on vähäarvoista. Miksi nuoria ei kiinnosta kuntapolitiikka? Miksi tilanne on tämä?  Näitä kysymyksiä pohdin tässä artikkelissa. 


Vai olenko täysin väärässä? Itse lähestyn asiaa niin, että kuntapolitiikan arvostus on vähäistä ja ihmisillä on vääristynyt käsitys vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sis­ta kuntatason päätösten tekemiseen. Kuntapoliitikko on niin sanotusti ”leikkipoliitikko”, ilman aitoa vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suut­ta. 


Sitä se kuitenkaan ei ole. Vaan asia on päinvastainen. Eniten meidän jokaisen arkeen vaikuttavat kuntapolitiikassa tehdyt päätökset.


Mistä tämä voi siis johtua? 


Syitä on varmasti monia, mutta oleellisia nostoja omien havaintojen ja kuulopuheiden perusteella on:


1. Mielletään pää­tös­mah­dol­li­suu­det pieneksi

2. Päätäntävallan alla olevat asiat eivät koske minua tai vaikuta suoraan minun elämääni

3. Päätökset eivät vaikuta minun arkiseen elämääni, kuten palkkatasoon, verotukseen tai liikkumiseen

4. Kuntasektorilla ei ole vaikutusta työpaikkojen määrään tai laatuun

5. Julkisen sektorin palvelujen laatuun ei ole vai­ku­tus­mah­dol­li­suut­ta


Tuossa muutama oleellinen nosto ja harhaluulo. Enkä missään nimessä syytä tai vähättele ihmisiä. En. Vaan kyse on toki ihmisten kiinnostuksesta, asioiden näkymättömyydestä ja osallistuttamisen puutteesta. Siinä on kuntasektorilla työmaata. Jotta saadaan ihmiset kiinnostumaan oman alueen asioista ja lisäämään halukkuutta osallistumaan asioihin, tarvitaan tekoja. Tarvitaan kanssakäymistä ja ihmisten kanssa aitoa kanssakäymistä.


Tarvitaan uudenlaista viestintää ja ihmisten läsnäoloa. Ei saa välittyä kuva suljetusta ympäristöstä. Tulee kannustaa osallistumaan ja tulee ottaa ihmisiä mukaan pää­tök­sen­te­ko­pro­ses­sei­hin vahvemmin.


En myöskään tarkoita sitä, että tulisi joka asiasta järjestää kuntalaisäänestys, mutta ei sitä mahdollisuutta tulisi pitää piilossakaan. Lisäksi nykytekniikka mahdollistaa laajemman ja tarkemman tiedottamisen, antaa mahdollisuuksia avoimeen ja keskustelevaan ympäristöön. Mielipiteiden kysyminen on helpompaa kuin aiemmin.  Eli avoimuus ja ihmisten mukaan ottamisella on tulevaisuudessa isompi rooli.


Uskon, että ihmisillä on halu ja kyky olla vahvemmin mukana päätöstenteossa.


Tässä omat ajatukset aiempiin kysymyksiin ja väittämiin:


1. Pää­tän­tä­mah­dol­li­suu­det kuntatasolla ovat aidosti suuria ja merkityksellisiä. Arkisen elämän kannalta merkittäviä. 


2. Itse asiassa arkiseen olemiseen ja asumiseen vaikuttamisen mahdollisuudet ovat isoja, niin har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sien, ajan­viet­to­mah­dol­li­suuk­sien kuin toimivan infrankin osalta. Unohtamatta monia muita asioita, joihin kuntatason päätöksillä voidaan suoraan vaikuttaa.


3. Itse asiassa kuntasektorilla vaikutetaan nimenomaan näihin, kuten kun­nal­lis­ve­roas­tee­seen tai julkisen liikenteen toimivuuteen. Unohtamatta toimivia palveluita.


4. Kaupungeilla ja kunnilla on iso rooli yritysten elinvoiman kannalta, kuten myös uusien työpaikkojen synnyn kannalta. Houkuttelevuus ja esimerkiksi sujuva hallinto mahdollistavat uusien työpaikkojen synnyn. Ilmapiirin kannustavuus ja byrokratian vähäisyys vaikuttavat positiivisesti esimerkiksi uusien yritysten syntyyn. 


5. Julkisen sektorin palveluiden toimivuus on suurilta osin kunnallisen päätännän alla ja niiden kehitys on vahvasti kuntapäättäjien ”armoilla”. Toimivan kunnan kannalta on oleellista oikein mitoitettu julkinen sektori sekä palveluiden saatavuus.Eli kuntapolitiikka ei todellakaan ole vähäpätöistä. Kunnissa tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat kaikkiin alueen asukkaisiin ja yrityksiin. Siksi väitän, että kuntapäättäjien joukkoon tarvitaan uusia ihmisiä ja uusia ideoita. Tarvitaan laaja-alaista osaamista, kokemusta ja mikä tärkeintä- tarvitaan innostuneita tekijöitä. Puoluepelillä ja puoluekurilla ei saisi olla kuntasektorilla liian suuri painoarvo. Kuntapolitiikkaa tekevät ihmiset, ei kankeat puoluejärjestelmät, ei kabinettipäätökset tai oma agenda.


Ja mitä tulee nuoriin, nuoria tarvitaan lisää niin päättäjien joukkoon, kuin myös vaikuttajien ja osallistujien joukkoon. Kunnat tarvitsevat ihmisiä joka ikäryhmästä, sosiaaliluokasta ja eri ammattiluokista. 


Toimiva kunta on kaikille mieluisa ja huomioi ihmiset tasa-arvoisesti katsomatta yh­teis­kun­tas­ta­tuk­seen tai esimerkiksi ikään. Päätöksissä tulee pyrkiä alueen kannalta järkeviin ratkaisuihin. Kokonaisuus ratkaisee.


Toimivan kunnan tulee vastata tarpeisiin ja haasteisiin: 


Miksi jäisin asumaan oman kunnan alueelle? Miksi kasvattaisin perheeni täällä? Miksi perustaisin yritykseni tänne? Miksi rakentaisin taloni tänne? Tai miksi viettäisin mukavat eläkepäiväni täällä? Nämä kaikki kysymykset ovat ajankohtaisia ja merkityksellisiä, niin minulle kuin monelle muullekkin. Näitä kysymyksiä päättäjien tulisi miettiä, kun päätöksiä tehdään.


Kun näihin kysymyksiin on vastaukset ja toimivat toimintamallit, on kunta aidosti kiinnostava ja palveleva. Eli hyvinvoiva ja kehittyvä. Ei pelkästään ison kaupungin kehyskunta tai nukkumalähiö. 


Eli kiteytettynä.  Eniten arkeen vaikuttavat päätökset tehdään kuntasektorilla, siksi ihmiset tulee olla keskiössä ja mukana päätöksenteossa. Sanoista tekoihin. Itse näen Kaarinan mahdollisuudet hyvänä, mutta vaaditaan enemmän tekoja ja draivia, sillä tyytyväisyys lopettaa kehityksen. Siihen meillä ei ole varaa.


Siksi pyrin itse mukaan vaikuttajien ja päättäjien joukkoon ja asetun ehdolle kuntavaaleissa 2021. Tee sinä samoin?


Ystävällisin terveisin,

Sami Elmeranta

Sami Elmeranta

Sami Elmeranta

Kaarinalainen isä, kaupungin hallituksen jäsen, kaupunginvaltuutettu  ja sekatyöläinen. Yrittäjyyden puolesta puhuja. Periksiantamaton asenne ja yhteistyökyky vievät minua eteenpäin. 

Yh­teys­tie­dot

Sami Elmeranta

050 346 0444

info@samielmeranta.fi

Katso vi­deoi­ta­ni